Kromann Reumert

Ejendomsadvokaten: Praktiske problemer med håndtering af efterregulering af ejendomsskatter

Som følge af forsinkelser i det nye ejendomsvurderingssystem, vil ejendomsskatter fra 2022 være baseret på midlertidige vurderinger. Når de endelige vurderinger foreligger, forventeligt 2025/2026, vil ejendomsskatterne blive efterreguleret baseret på forskellen mellem midlertidige og endelige vurderinger.  De forestående efterreguleringer medfører flere juridiske problemstillinger. Navnligt i forbindelse med udlejning, køb og salg. Efterregulering hos lejerErhvervslejelovens udgangspunkt er, […]

Ejendomsadvokaten: Praktiske problemer med håndtering af efterregulering af ejendomsskatter Read More »

EJENDOMSADVOKATEN: ANVENDELSE AF GENBRUGSMATERIALER BELØNNES POSITIVT

Siden januar 2023 har Bygningsreglementet (BR18) indeholdt krav om grænseværdier for maksimal CO2-udledning, og krav om udarbejdelse af en såkaldt livscyklusberegning (LCA-beregning) for alle nye byggeprojekter uanset omfang og størrelse. Indtil for nylig har der været usikkerhed om, hvordan anvendelsen af genbrugsmaterialer skal indgå i LCA-beregningen. Men fra januar 2024 er der kommet en vis

EJENDOMSADVOKATEN: ANVENDELSE AF GENBRUGSMATERIALER BELØNNES POSITIVT Read More »

Ejendomsadvokaten: LOVÆNDRING ÅBNER OP FOR FLERE STUDIEBOLIGER

Den 19. december 2023 vedtog Folketinget et lovforslag på baggrund af en politisk aftale fra 15. juni 2022 om ”Opfølgning på evaluering af planloven m.v.”, der indeholder ændringer af planloven, lejeloven og lov om boligforhold. Vi fremhæver her en række væsentlige ændringer af betydning for udlejere, bygherrer og øvrige aktører i ejendomsbranchen. Ændringerne i planloven trådte i kraft

Ejendomsadvokaten: LOVÆNDRING ÅBNER OP FOR FLERE STUDIEBOLIGER Read More »

Ejendomsadvokaten: AREALER OG AREALANVENDELSE – HVAD ER FORSKELLENE, OG HVORFOR ER DE VIGTIGE?

Bygninger og ejendomme kan opmåles på mange forskellige måder, der alle opgøres efter forskellige principper og anvendes til forskellige formål. Det er afgørende at kende de forskellige opmålingsmetoder, da de påvirker aspekter som ejendommens lejeindtægt, værdiansættelse, (rest-)byggeretter, beskatningsgrundlag og fordeling af fællesudgifter.   Her følger et kortfattet overblik over forskellige arealopmålingsmetoder herunder ejerlejlighedsarealet, lejearealet (311-arealet), BBR-arealet samt

Ejendomsadvokaten: AREALER OG AREALANVENDELSE – HVAD ER FORSKELLENE, OG HVORFOR ER DE VIGTIGE? Read More »

Ejendomsadvokaten: SKÆRPEDE KRAV OM ENERGIRENOVERINGER PÅ VEJ

Bygninger står for 40% af det endelige energiforbrug i EU og 36% af EU’s energirelaterede drivhusgasemissioner. Derfor skærper EU nu reglerne i et revideret bygningsdirektiv, der sætter nye krav til energirenovering af den eksisterende bygningsmasse. Kommissionens forslag til et revideret bygningsdirektiv skal medvirke til at bringe EU på vej mod målet om klimaneutralitet senest i

Ejendomsadvokaten: SKÆRPEDE KRAV OM ENERGIRENOVERINGER PÅ VEJ Read More »

Ejendomsadvokaten: NY PRAKSIS FOR MOMS VED SALG AF BYGGEGRUNDE MÅSKE PÅ VEJ

Skattestyrelsen har sendt et udkast til et nyt styresignal i høring, hvor Skattestyrelsen lægger op til en ændring i praksis for momsfritagelse ved ejendomsoverdragelse. Den foreslåede praksisændring indebærer, at ikke kun overdragelse af traditionelle bygninger, men også grundfaste konstruktioner kan begrunde momsfritagelse. Desuden præciserer styresignalet også kriterierne for en funktionsdygtig bygning. Ikke kun traditionelle bygninger er omfattet

Ejendomsadvokaten: NY PRAKSIS FOR MOMS VED SALG AF BYGGEGRUNDE MÅSKE PÅ VEJ Read More »

Ejendomsadvokaten: KORTTIDSUDLEJNING AF BOLIGER, DEL II

I en miniserie bestående af to klummer ser vi nærmere på mulighederne for at korttidsudleje boliger som erhvervsdrivende. Del 1 omhandlede den såkaldte bopælspligt. I denne del 2 omtaler vi, hvilken betydning det har for kortidsudlejning, at en ejendom er udlagt til helårsbolig i en lokalplan. Når boliger udlejes, er det altid relevant at forholde

Ejendomsadvokaten: KORTTIDSUDLEJNING AF BOLIGER, DEL II Read More »

Ejendomsadvokaten: KORTTIDSUDLEJNING AF BOLIGER, DEL I

I en miniserie bestående af to klummer ser vi nærmere på mulighederne for at korttidsudleje boliger som erhvervsdrivende. Del 1 omhandler den såkaldte bopælspligt, og bopælspligtens betydning for muligheden for at korttidsudleje. I del 2 omtaler vi, hvilken betydning det har for kortidsudlejning, at en ejendom er udlagt til helårsbolig i en lokalplan. Når boliger udlejes, er

Ejendomsadvokaten: KORTTIDSUDLEJNING AF BOLIGER, DEL I Read More »

Ejendomsadvokaten: VENDOR DUE DILIGENCE – RETTIDIG OMHU VED FORBEREDELSE AF EJENDOMME TIL SALG

I forbindelse med forberedelse af investeringsejendomme til salg, kan det være en god idé at overveje, om der i den forbindelse skal afsættes tid og ressourcer til gennemførelse af en såkaldt ”vendor due diligence” (VDD) eller på dansk en ”sælger due diligence” vedrørende ejendommens tekniske, juridiske og/eller finansielle forhold.     Hvad indebærer vendor due diligence?  I

Ejendomsadvokaten: VENDOR DUE DILIGENCE – RETTIDIG OMHU VED FORBEREDELSE AF EJENDOMME TIL SALG Read More »

Ejendomsadvokaten: AFSTÅELSESRET OG : ”CHANGE OF CONTROL”-KLAUSULER I ERHVERVSLEJEKONTRAKTER

Hvis et selskab driver sine forretninger fra lejede lokaler, og der er ønske om at overdrage selskabet eller selskabets aktiver, er det vigtigt at være opmærksom på, om lejekontrakten indeholder afståelsesret, og om der er aftalt en ’change of control’-klausul. Det har betydning for, om tredjemand er berettiget til at indtræde i lejemålet og fortsætte

Ejendomsadvokaten: AFSTÅELSESRET OG : ”CHANGE OF CONTROL”-KLAUSULER I ERHVERVSLEJEKONTRAKTER Read More »