EJENDOMSADVOKATEN: DEKLARATIONSMEDDELELSER FRA VURDERINGSSTYRELSEN VEDRØRENDE EJENDOMSVURDERINGER KOMMER SNART

STEFFEN BANG-OLSEN Advokat og partner, og fagligt forankret i Kromann Reumerts ejendomsteam. Kromann Reumert vil her på siden dele viden, der omhandler alle juridiske aspekter inden for fast ejendom.

Af:

Vurderingsstyrelsen udsender inden længe de såkaldte deklarationsmeddelelser, som går forud for de endelige vurderinger af erhvervsejendomme.
I den forbindelse er det vigtigt at kontrollere, at der ikke er fejl eller mangler i de faktuelle op-lysninger, som Vurderingsstyrelsen lægger til grund for vurderingen. I tilfælde af at der konstateres fejl eller mangler ved oplysningerne, skal der gøres indsigelse herom inden fire uger efter, at deklarations meddelelsen er modtaget fra Vurderingsstyrelsen.

Ved modtagelse af deklarationsmeddelelsen
Som led i implementeringen af det nye ejendomsvurde- ringssystem har Vurderingsstyrelsen indført en ny deklara- tionsprocedure med henblik på at sikre, at det er de korrekte faktuelle forhold, der lægges til grund for ejendomsvurde- ringen. En deklarationsmeddelelse er en oversigt over de faktiske oplysninger, som Vurderingsstyrelsen forventes at lægge til grund for fastlæggelse af den kommende ejen- domsvurdering. Meddelelsen, som modtages på e-Boks, går derfor forud for den endelige vurdering. Oplysningerne omfatter eksempelvis ejendommens størrelse, beliggen- hed, tidligere tinglyste ejendomshandler i området, geo- og plandata og data fra BBR.

Formålet med deklarationsprocessen er at give ejendom- mens ejer indsigt i de oplysninger, som vil ligge til grund for vurderingen af ejendommen. Dette kan anses som en særlig form for partshøring, som sendes til ejeren, før ejendom- men vurderes. I den forbindelse er det derfor afgørende at tjekke oplysningerne således, at der kan gøres indsigelse og/ eller give supplerende oplysninger.

Opmærksomhedspunkter i deklarationsmeddelelsen
Som ejendomsejer er der flere forhold, man skal være op- mærksom på ved modtagelsen af deklarationsmeddelelsen. Det indebærer blandt andet forhold, som kan begrunde en lavere ejendomsværdi. Dette kan eksempelvis være servi- tutter eller lokalplaner, der begrænser ejendommens an- vendelsesmuligheder og derved værdien, som Vurderings- styrelsen ikke har kendskab til. Såfremt det er tilfældet, er det vigtigt under deklarationsprocessen at gøre Vurde- ringsstyrelsen opmærksom på det.

Det kan ligeledes vedrøre den faktiske anvendelse af ejen- domme, såfremt denne afviger fra Vurderingsstyrelsens op- lysninger gennem eksempelvis ukorrekte BBR-oplysninger. Tillige er det vigtigt at være opmærksom på, om oplysnin- ger om andre ejendomme – såkaldte ”referenceejendomme” – stemmer overens med de faktiske forhold. Det kan eksem- pelvis være oplysninger om handelspriserne for tilsvarende ejendomme i området.

Der er på nuværende tidspunkt ikke meddelt en endelig dato for udsendelse af deklarationsmeddelelsen for er- hvervsejendomme, men det er vigtigt at være opmærksom på indsigelsesfristen, så snart deklarationsmeddelelsen er udsendt. Derfor bør man som ejer holde nøje øje med med- delelser fra Vurderingsstyrelsen i e-Boks. Det kan nemlig være vanskeligt efterfølgende at få ændret grundlaget for sin ejendomsvurdering og dermed selve vurderingen, hvis man er uenig i de faktuelle forhold, der er lagt til grund for vurderingen.

4 ugers frist for indsigelser
Deklarationsprocessen er fastsat i skatteforvaltningsloven, hvoraf der følger en indsigelsesfrist på fire uger efter de- klarationsmeddelelsens udsendelse. Fristen på de fire uger udgør en absolut frist, idet Vurderingsstyrelsen som ud- gangspunkt ikke tager stilling til indsigelser efter udløbet af fristen. Hvis ikke der gøres indsigelse under deklarationsprocessen, vil Vurderingsstyrelsen foretage ejendomsvurderingen, der lægges til grund for beregningen af grundskylden, ud fra de oplysninger om ejendommen, som fremgår af deklara- tionsmeddelelsen.

Klage eller genoptagelse
Hvis der ikke inden for fire-ugers fristen sker berigtigelse af de fejlagtige og/eller manglende oplysninger, vil det med- føre, at der enten skal indsendes en klage over vurderingen eller anmodes om genoptagelse. I relation hertil er det dog afgørende at bemærke, at der kun er mulighed for at få æn- dret en vurdering på baggrund af klage eller genoptagelse, hvis ændringerne påvirker værdien med mindst 20%.

Formålet med deklarationsprocessen er at give ejendommens ejer indsigt i de oplysninger, som vil ligge til grund for vurderingen af ejendommen. Dette kan anses som en særlig form for partshøring, som sendes til ejeren, før ejendommen vurderes

Mest læste på BusinessReview.dk

1-199559273 - Aerial view to the diamond open mine in Aikhal town, Sakha Yakutia, north of Russia
Diamanter kan blive en god investering
Ankomst
PwC nyindretter hovedsæde til en ny tids arbejdsformer
Henriette-Berlingske---
Ejendomsadvokaten: Lejefastsættelse i gennemgribende forbedrede lejemål
Ronny_tilpasset1
Investering af midler i Virksomhedsskatteordningen (VSO) – hvad må man?
Large panorama of Copenhagen, Denmark
Sådan får vi billigere boliger i københavn

Podcast

Læs også

Malmø
Revision af skatteregler skaber større sammenhæng mellem København og Malmø
Specielt for offentligt ansatte er skatteregnskaberne besværlige, hvis man bor i det ene land og arbejder i det andet. Det er kun blevet...
Normal_13
En optur for butiksejendomme ligger i kortene
For to år siden var detailhandlen ramt af, at priserne steg langt hurtigere end lønningerne. Det fik forbrugerne til at være påholdende....
Screenshot 2024-05-15 at 19.41
NU STARTER BYGGERIET AF DEN FØRSTE VGP PARK I DANMARK: VGP PARK VEJLE
VGP, der driver mere end 100 erhvervsparker fordelt over hele Europa, har for alvor fået øje på Danmark. Til august tager man første...