STEFFEN BANG-OLSEN Advokat og partner, og fagligt forankret i Kromann Reumerts ejendomsteam. Kromann Reumert vil her på siden dele viden, der omhandler alle juridiske aspekter inden for fast ejendom.

Siden januar 2023 har Bygningsreglementet (BR18) indeholdt krav om grænseværdier for maksimal CO2-udledning, og krav om udarbejdelse af en såkaldt livscyklusberegning (LCA-beregning) for alle nye byggeprojekter uanset omfang og størrelse.

Indtil for nylig har der været usikkerhed om, hvordan anvendelsen af genbrugsmaterialer skal indgå i LCA-beregningen. Men fra januar 2024 er der kommet en vis klarhed over, hvordan genbrugsmaterialer indgår i LCA-beregningen.

BR18’s krav til CO2-udledning
I januars 2023 blev der implementeret betydelige ændringer i BR18, der satte specifikke CO2-krav for nybyggeri. For bygninger under 1.000 m2 betød det konkret, at dokumentation for CO2-beregningen skulle indsendes ved færdigmelding af byggeriet. I indfasningsperioden fra 2023 og 2024 gælder der dog ingen specifikke grænseværdier for bygninger under 1.000 m2. For byggeri på 1.000 m2 blev der ved ændringen af BR18 introduceret specifikke CO2-grænseværdier allerede med virkning fra 2023.

Implementeringen af specifikke grænseværdier for byggeriers klimaaftryk har til formål, at byggeriets parter i højere grad skal søge at indarbejde bæredygtige praksisser i deres projekter. Frem mod 2030 vil kravene til grænseværdierne løbende blive skærpet.

Brugen af genbrugsmaterialer skaber
udfordringer ved LCA-beregningen

Anvendelsen af genbrugsmaterialer eller andre bæredygtige byggematerialer er uden tvivl et vigtigt og nødvendigt element i den grønne omstilling for byggebranchen. Brugen
af genbrugsmaterialer er dog forbundet med udfordringer, når byggeriets klimaaftryk skal beregnes, sammenlignet med anvendelsen af traditionelle (nyproducerede) og velafprøvede byggematerialer.

En problemstilling ved anvendelsen af genbrugsmaterialer er, at sporbarheden generelt er lavere sammenlignet med konventionelle byggematerialer. Brugen af konventionelle materialer forenkler LCA-beregningen for byggerier, da der stilles specifikke krav til dokumentation og sporbarhed som led i produktionen. For genbrugsmaterialer genfindes de samme krav ikke, og det kan skabe udfordringer ved beregning af byggeriets klimaaftryk – særligt når der er anvendt genbrugsmaterialer.

Genbrugsmaterialer regnes for 0 kg i CO2-regnskabet
Tidligere blev genbrugsmaterialer vurderet på lige fod med konventionelle materialer i bygningers klimaregnskab. Dette har i praksis vist sig vanskeligt, blandt andet som følge af lavere sporbarhed.

Fra den 1. januar 2024 blev beregningsprincipperne ændret for at fremme den grønne omstilling i byggeriet. Konkret indebærer de nye principper, at genbrugte materialer tæller for 0 kg i LCA-beregningen. Byggeriets parter belønnes derfor positivt, når de anvender genbrugsmaterialer i nybyggeri.
Beslutningen om at belønne brugen af genbrugsmaterialer i klimaberegning stammer fra en politisk tillægsaftale til den nationale strategi for bæredygtigt byggeri. Aftalen skal efter planen revurderes fra politisk side i 2025 efterhånden som man får mere viden, data og dokumentation for genbrugs- materialer.

Kravene til genbrugsmaterialer skal
i højere grad tænkes ind i kontrakterne

Selvom anvendelsen af genbrugsmaterialer i dag belønnes i det samlede CO2-regnskab må det forventes, at kravene på sigt vil blive skærpet. Kravene til dokumentation og spor- barhed vil derfor allerede nu med fordel kunne tænkes ind i kontrakterne. Ved indgåelse af aftalerne bør også sikres, at kravene også overholdes af underleverandører, da do- kumentationen kan få betydning for den efterfølgende DGNB-certificering af byggeriet.

Parterne bør blandt andet tage stilling til, om levering af dokumentation til brug for LCA-beregningen skal anses for en biydelse eller et ekstraarbejde, som entreprenøren i givet fald er berettiget til betaling for. Samtidig bør parterne også være opmærksomme på, at der er flere byggetekniske risici ved anvendelse af genbrugsmaterialer, sammenlignet med konventionelle og gennemprøvede materialer. Det bør reguleres, hvem der skal levere dokumentationen til brug for LCA-beregningen, men lige så vigtigt er det at afstemme, hvem der bærer ansvaret for anvendelsen af genbrugsma- terialerne.

Anvendelsen af genbrugsmaterialer eller andre bæredygtige byggematerialer er uden tvivl et vigtigt og nødvendigt element i den grønne omstilling for byggebranchen.

PODCAST

MEST LÆSTE