Sponseret indhold
Michael Svane DI Transport
Michael Svane, branchedirektør DI Transport

Af Michael Svane, branchedirektør DI Transport 


Umiddelbart før sommerferien indgik regeringen og Folketingets partier en aftale om de statslige investeringer i den trafikale infrastruktur frem til 2035. En aftale, som vi i DI er meget glade for og som rummer væsentlige fingeraftryk fra erhvervslivet rundt om i hele landet. Det gælder ikke mindst det faktum, at aftalen er langsigtet og at den er bredt politisk forankret. Det giver virksomhederne en vished for hvor, hvornår og hvilke investeringer, der gennemføres. Mobilitet og tilgængelighed er helt afgørende for virksomhederne uanset deres branchemæssige tilhørsforhold eller deres geografiske lokalisering.  Det er et faktum, som år efter år bekræftes i det årlige DI-målinger af det lokale erhvervsklima. Gennem alle år har infrastruktur og transport stået øverst på virksomhedernes ønsker til de rammer, som det offentlige står for. Det er også en vigtigt pointe i diskussionerne om by og land. Det skal være muligt og attraktivt at drive virksomhed samt bo og arbejde i alle dele af landet. Her spiller mobilitet er afgørende rolle. 

Offentlig transport som primært mobilitetsvalg 
Dette faktum er værd at holde sig for øje, når efterårets politiske sæson kulminerer den 16. november 2021 med valg til kommuner og regioner. I kommuner og regioner mange steder i landet står man desuden fortsat over for en udfordring med tilstrækkelig dækning af kollektive transporttilbud. Det er afgørende, at medarbejdere transportmæssigt har let adgang til arbejdspladserne. Den kollektive transport er alt andet lige en grønnere transportløsning, end hvis hver ansat og kollega føler sig nødsaget til at køre i egen bil.  Tilbagevenden til den kollektive transport som første mobilitetsvalg er også en udfordring, der er påtrængende efter den lange periode med Covid-19. Tilliden til busser og tog som en sundhedsmæssig sikker transportform skal genskabes, og det må såvel kommuner, regioner som transportudbyderne holde sig skarpt for øje. 

Fra Beijing til Brande 
Transportsektoren er en nøglesektor for alle andre erhvervssektorer. Luftfart og søfart er afgørende for den globale samhandel og Danmarks eksport. Landtransporten, hvad enten det er persontransport eller godstransport, er vital for mobiliteten på tværs af by og land og landegrænser. Karakteristisk for den samlede mobilitet er, at virksomhederne er afhængige af velfungerende havne, lufthavne, veje, baner og cykelstier m.v. Fra Beijing til Brande spiller den lokale infrastruktur en væsentlig rolle for alle virksomheder og deres ansatte. I DI Transport går vi målrettet efter at skabe forståelse for nødvendigheden af, at de statslige investeringer i mobilitet styrkes med en aktiv indsats i landets kommuner og regioner. Det gælder alt lige fra opkobling til den overordnede infrastruktur, det kommunale vejnet, den kollektive transport, cykling og meget andet.  

Kommende valg giver anledning til refleksion 
Vores indsats rækker videre, idet vi må og skal have fokus på at styrke bæredygtigheden i vores transportsystem. Virksomhederne og dens medarbejdere har brug for, at mobiliteten styrkes bedst muligt, men vi ved også, at mange virksomheder ønsker at styrke deres klimapolitik på transportområdet.  Og netop ved det kommende valg er der en særskilt anledning til at se, hvordan den bæredygtige mobilitet kan styrkes lokalt. Samkørsel, cykling, ‘mobility as a service’ m.m. er en væsentlig del af denne indsats. Tilsvarende gælder den grønne omstilling i transportsektoren, hvor el, gas og brint skal bringes i spil. Det kræver en infrastruktur til opladning og tankning, som sikrer en lokal, regional og landsdækkende tilgængelighed svarende til den, vi alle kender i forhold til de velkendte tankstationer. 

Mød os til Transportens Dag 
Bæredygtig mobilitet lokalt og regionalt er et af de hovedtemaer, som vi sætter fokus på Transportens dag den 22. september 2021  i Industriens Hus. Vi vil også sætte fokus på udfordringerne, som manglen på arbejdskraft i transportbranchen skaber. Vi har brug for en effektiv, bæredygtig og konkurrencestærk transportsektor, der sikrer, at vores evne til at bevæge os fra hjem til arbejde og tilbage og få varer til og fra virksomheder, hvad enten det er til eksport eller import. Tingene hænger sammen. Og sammenhæng er netop det, som er grundlaget for samhandel, beskæftigelse og vækst. Og det er vi verdensmestre i at levere i DI. Og vi skal nu løfte den bundne opgave i at skabe denne sammenhæng på den mest bæredygtige vis overhovedet muligt. Det gælder internationalt, nationalt, regionalt og lokalt. Hvis du synes, at det er en relevant dagsorden og opgave, så er du velkommen til at møde op på Transportens Dag. 

MEST LÆSTE