Der er behov for en grøn mobilitetsplan til fremtidens Danmark 

Af:

Hvis man skal barbere det helt ind til benet, hvad er så kernen i transportpolitik? 

Det vil der nok være mange svar på, alt efter hvem man spørger, men ét af de oplagte svar er i min optik, at sørge for effektiv mobilitet. Effektiv mobilitet handler grundlæggende om at komme så hurtigt og gnidningsfrit frem som muligt. Det gælder både virksomheder og borgere. Og intet tyder på, at vi i fremtiden vil efterspørge mindre mobilitet. 

Skrevet af: Jesper Kronborg, branchedirektør, Dansk Erhverv Transport


– Vejdirektoratet vurderer, at trafikken er steget med næsten 25 procent på motorvejene fra 2011 til 2021, og at stigningen vil fortsætte. 

– Tilsvarende vurderer den internationale organisation for flyselskaber, IATA, at europæisk luftfart vil vokse med 2,1 pct. årligt frem mod 2040, så der vil være 666 mio. flere flypassagerer i Europa i 2040. 

– Det samme kan siges om fragtmængderne både til lands, til vands og i luften, som også forventes at stige markant i fremtiden. 

Tid og pris er dog ikke de eneste faktorer, der afgør vores valg af transportform. Der er også stigende krav om, at transportformerne skal levere mærkbare klimareduktioner således, at vi kommer hurtigt frem, samtidig med at der tages hensyn vores miljø og klima. 

Der er med andre ord mange hensyn, og derfor har vi i Dansk Erhverv længe slået til lyd for, at der er brug for en grøn mobilitetsplan for, hvordan man får skabt så effektiv, konkurrencedygtig og grøn mobilitet som muligt. En plan som kan supplere og bygge videre på aftalen om Infrastrukturplan 2035 og som kan guide- og tage hensyn til erhvervslivets konkurrencekraft. Planen skal tage afsæt i de nye teknologiske løsninger inden for transport, så vi kan få sat alle transportformer i spil både i forhold til deres individuelle styrker og deres samspil med hinanden. 

På den måde kan en samlet mobilitetsplan medvirke til, at vi både kan levere på den nødvendige grønne omstilling, samt at vi får gennemtænkt, hvordan de respektive transportformer samlet kan binde Danmark tættere sammen. 

Selvom fx fremtidens bilpark er elektrisk, så gør det næppe noget godt for mobiliteten og trængslen og dermed samfundsøkonomien, hvis alle tager bilen på arbejde. Mobiliteten bliver altså mest effektiv, hvis der er flere strenge at spille på. Men for at opnå optimal udnyttelse forudsætter det prioritering og planlægning. 

Hvis vi blot skal nøjes med at dykke ned i ét af de væsentlige rammevilkår for effektiv, konkurrencedygtig og grøn mobilitet, så er det vigtigt at se på infrastrukturen. Uden den – ingen mobilitet. Infrastruktur omhandler veje, jernbaner, lufthavne og havne, men også faciliteter til drivmidler til diverse transportmidler.

En grøn mobilitetsplan bør se på, hvordan vi med udgangspunkt i Infrastrukturplan 2035 – samt de teknologiske muligheder som åbner sig både inden for grøn omstilling, men også inden for transportteknologi bredt set – kan udvikle mobiliteten endnu mere til gavn for borgere og erhvervsliv. Med andre ord: En grøn mobilitetsplan skal skabe fundamentet for det multimodale samfund. 

Det betyder også, at der fremadrettet ikke bare skal ses på transportformerne isoleret set, når der planlægges og aftales infrastrukturudbygninger, men på synergierne imellem transportformerne. Lad mig blot nævne nogle få hensyn, som dog ikke er udtømmende.

– Det handler blandt andet om, at der skal sikres en ordentlig opkobling af lufthavne til vej og bane. 

– Det handler om, at der skal etableres gode cykelstier, ikke bare i byerne, men imellem nærtliggende byer og i yderområderne samt gode cykelparkeringsforhold (og parkeringsforhold for biler) på alle stationer. 

– Vandvejen er også vigtig på linje med vej og bane, og Dansk Erhverv deltager i Havnepartnerskabet samt i udarbejdelsen af et havneatlas. Alt sammen med henblik på at styrke de eksisterende gods- og passagerhavne samt give plads for grøn omstilling også i erhvervshavnene. Erhvervshavnene er i dag under pres fra boligbyggeri og andet samtidig med, at de er afgørende for den grønne omstilling for eksempel i forhold til etablering af havvindmøller. 

– Luftvejen spiller ligeledes en vigtig rolle for mobiliteten og bør tænkes ind i det samlede mobilitetssystem på linje med veje og jernbaner. Konkret bør der på luftfartsområdet udvikles en strategi for de danske lufthavnes rolle i den nationale og internationale mobilitet, det vil altså sige, hvilke lufthavne der spiller en rolle for den internationale tilgængelighed og hvilke regionale lufthavne, som spiller en rolle for den nationale tilgængelighed samt synergierne imellem.

En øget national tilgængelighed skaber øget international tilgængelighed, hvilket åbner for udenlandske investeringer, arbejdskraft, turisme, internationale studerende mv. 

– Når det kommer til den kollektive transport, så spiller denne en rolle for mobiliteten i byerne, men også som et transporttilbud i yderområderne for eksempel i form af rutebusser.  Det er desværre åbenlyst at den kollektive trafik særligt i landområder samt mindre og mellemstore byer er udfordret. Nytænkning er nødvendig og derfor ser vi frem til anbefalingerne fra ekspertudvalget for kollektiv transport. 

– Adgang til god transportinfrastruktur er ikke tilstrækkeligt til at sikre høj og grøn mobilitet. Også tank- og ladeinfrastrukturen til grønne brændstoffer skal være på plads før grøn mobilitet kan opnås. For vejtransporten vil særligt adgang til ladestandere og på sigt brintstationer være afgørende for, at både private og erhvervsliv for alvor investerer i grønne transportmidler – og så er det selvfølgelig nødvendigt med tilskud til grønne lastbiler i opstartsfasen. For skibsfarten vil adgang til metanol og ammoniak være afgørende, og for luftfarten er det afgørende, at der sikres tilstrækkeligt udbud af bæredygtige brændstoffer (SAF). Herunder  på sigt  også PtX således at udbuddet matcher den store efterspørgsel der kommer, så prisen på SAF nærmer sig prisen på konventionelt flybrændstof.

Rammevilkårene for et grønt mobilitetssystem er så småt ved at falde på plads. Inden for en årrække er der ikke længere sorte og grønne transportformer. Sat lidt på spidsen er der – på længere sigt – kun grønne måder at transportere sig selv eller sine varer på. Det handler derfor om at se på, hvordan man i det lys kan begynde at indrette et mobilitetssystem til fremtiden, hvor alle transportformerne kommer til deres ret, og hvor vi som samfund kan dyrke og udnytte potentialet ved de teknologiske løsninger.

Derfor skal opfordringen her fra Dansk Erhverv lyde, lad os komme i gang med at udarbejde en grøn mobilitetsplan til fremtidens Danmark. 

Mest læste på BusinessReview.dk

Ankomst
PwC nyindretter hovedsæde til en ny tids arbejdsformer
Ronny_tilpasset1
Investering af midler i Virksomhedsskatteordningen (VSO) – hvad må man?
1 Thorbjørn og Slaven
Et nyt liv efter fedmeoperation og plastikkirurgi
Henriette-Berlingske---
Ejendomsadvokaten: Lejefastsættelse i gennemgribende forbedrede lejemål
br cø__
Læs "Cirkulær Økonomi" digitalt her

Læs også

DSC00084 copy
Elgiganten vil give tech længere levetid
Der er sket en positiv udvikling i måden, vi arbejder med bæredygtighed på. Fordomme mod bestemte brancher brydes ned i takt med, at...
Aya Fabricius Colour - 1
Undgå Greenwashing: Bring kommunikation og innovation tættere på din kerneforretning
Kommunikation omkring bæredygtighed og risikoen for “greenwashing” er et hot og følsomt emne. Jeg støder ofte på både kommunikationsansvarlige...
Berit_Btil_ESG-artikel (1)
ESG - hvem fikser den?
Mange virksomheder får ikke eksekveret tilstrækkeligt på bæredygtighed og ESG til trods for ambitiøse mål og udmeldinger fra ledelsen. Sagen...