Sponseret indhold
STEFFEN BANG-OLSEN Advokat og partner, og fagligt forankret i Kromann Reumerts ejendomsteam. Kromann Reumert vil her på siden dele viden, der omhandler alle juridiske aspekter inden for fast ejendom.

Skattestyrelsen har sendt et udkast til et nyt styresignal i høring, hvor Skattestyrelsen lægger op til en ændring i praksis for momsfritagelse ved ejendomsoverdragelse. Den foreslåede praksisændring indebærer, at ikke kun overdragelse af traditionelle bygninger, men også grundfaste konstruktioner kan begrunde momsfritagelse. Desuden præciserer styresignalet også kriterierne for en funktionsdygtig bygning.

Ikke kun traditionelle bygninger er omfattet af momsfritagelsen 
Overdragelse af fast ejendom, der er ældre end 5 år, er momsfritaget efter momsloven, hvorimod overdragelse af byggegrunde ikke er omfattet af momsfritagelsen. Afgræsningen af det momsmæssige bygningsbegreb er derfor afgørende for, om overdragelsen kan ske efter reglerne om momsfritagelse. Skattestyrelsen har hidtil fortolket det momsmæssige bygningsbegreb således, at et fundament ikke udgør en bygning i momsmæssig forstand.  

Udkastet til det nye styresignal er et resultat af to nyere afgørelser fra Landsskatteretten, der underkender denne fortolkning af det momsmæssige bygningsbegreb. Landsskatteretten har i begge afgørelser fundet, at en ejendom bestående af asfalterede parkeringspladser med et underliggende kloak- og regnvandsanlæg er at betragte som en grundfast konstruktion, der derfor kan overdrages momsfrit. Herved underkender Landsskatteretten den nuværende praksis ved Skattestyrelsen og præciserer gældende ret, da Landsskatteretten lægger til grund at vurderingen af, om en grund kunne anses for bebygget og derved kan overdrages momsfrit, afhænger af tilstedeværelsen af en grundfast konstruktion på leveringstidspunktet.  

Afgørelserne illustrerer, at hvis der på leveringstidspunktet er en ”grundfast konstruktion” på ejendommen, vil det medføre, at der er tale om en bebygget fast ejendom. Det afgørende for vurderingen er forholdene på leveringstidspunktet. Den fremtidige anvendelse af ejendommen har derfor ikke betydning for den momsmæssige vurdering.  

Landsskatteretten udvider fortolkningen  
Landsskatteretten påpeger i den ene afgørelse, at Skattestyrelsens sondring mellem bygninger og andre bebyggelser (mindre bygninger og bygningsværker) ikke har støtte i lovens ordlyd. Landsskatteretten udvider med den nye retspraksis fortolkningen af det momsmæssige bygningsbegreb, som Skattestyrelsen indtil nu har lagt til grund. En ejendom med en grundfast konstruktion vil derfor kunne overdrages momsfrit, såfremt betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt.  

Grundfaste konstruktioner kan blandt andet også være skure, bolværk, teknikbygninger, regnvandsbassin mv. Der vil som følge af den forventede nye praksis derfor være grundlag for bibeholdelse af sådanne grundfaste konstruktioner på ejendommen forud for overdragelse, da ejendommen i så fald kan overdrages momsfrit. 

Lempelse af kravet om funktionsdygtighed  
Ved det momsmæssige ”bygningsbegreb” har den hidtidige forståelse været, at der skulle være tale om en fuldt funktionsdygtig bygning, der kunne anvendes til det oprindeligt påtænkte formål. Denne fortolkning er dog nu blevet underkendt, da Landsskatteretten i flere afgørelser har anlagt en bredere fortolkning af kravet om funktionsdygtighed. 

Det nye styresignal præciserer derfor, at det ikke er afgørende for momsfritagelsen, om bygningen er fuldt ud funktionsdygtig, men nærmere, om bygningen – eller de tilbageværende dele heraf – på leveringstidspunktet reelt er anvendelig(e) til et formål.  

Tilbagesøgning af moms 
Det forventede nye styresignal kan ændre nuværende praksis. Det bør konkret vurderes, om der er mulighed for tilbagebetaling af den moms, der er opkrævet i tidligere overdragelser i overensstemmelse med praksisunderkendelsen. Vi anbefaler at gennemgå tidligere overdragelser, hvor der er betalt moms i henhold til den praksis, der nu forventeligt underkendes. 

Der vil kunne anmodes om genoptagelse af momstilsvaret, hvis tidligere dansk praksis har været til ugunst for den momspligtige. Tilbagebetaling forudsætter dog, at den momspligtige ikke opnår en ugrundet berigelse ved tilbagebetalingen af momstilsvaret. Styresignalet er ikke endeligt vedtaget endnu, og det vides ikke, hvornår praksisændringen træder i kraft.  

Landsskatteretten udvider med den nye retspraksis fortolkningen af det momsmæssige bygningsbegreb, som Skattestyrelsen indtil nu har lagt til grund.

PODCAST

MEST LÆSTE