Sidste sommer trådte en anderledes opbygning af den nye lejelov i kraft, som i øjeblikket medfører forvirring. Det sker, da det ikke fremgår helt tydeligt af lovens ordlyd, at udlejer og lejer fortsat har mulighed for at aftale, at huslejen for gennemgribende moderniserede lejeboliger skal kunne reguleres via nettoprisindekset. Den nye bygge- og boligaftale forventes at rette op på fejlen. 

Med ikrafttrædelsen af den nye lejelov har særligt ét spørgsmål affødt både uro og usikkerhed: Hvorvidt der også fremover kan aftales nettoprisregulering i gennemgribende forbedrede lejemål eller ej. Årsagen til usikkerheden er den ændrede struktur i den nye lejelov, der medfører, at der i øjeblikket i lovens ordlyd savnes en udtrykkelig hjemmel til at kunne aftale nettoprisindeksering af lejen for i gennemgribende moderniserede lejemål jf. lejelovens § 19, stk. 2 (tidligere BRL § 5, stk. 2).   

”Vi oplever, at uroen spreder sig i branchen. Der er, på trods af fejlen i ordlyden, ikke tvivl om intentionen, men en uklar retsstilling giver altid anledning til fortolkning og dermed usikkerhed og uro. Vi mener ikke, at en uklar retsstilling gavner andet end antallet af tvister. Derfor håber vi på, at der hurtigst muligt bliver rettet op,” siger Lena Hartmann, der er juridisk direktør i EjendomDanmark.   

Utilsigtet fejl  
Det daværende indenrigs- og boligministerium anerkendte ganske kort tid efter lejelovens indførelse, at der var tale om en utilsigtet fejl. Dermed fremsattes et lovforslag, hvori hensigten var at rette op på denne samt en række andre fejl med tilbagevirkende kraft til 1. juli 2022. Men efterårets valgkamp satte processen i stå, og den efterfølgende regeringsdannelse endte også med at udskyde lovforslaget yderligere. Nu fremgår det dog af den nye bygge- og boligaftale, at blandt andet lovforslaget om ændring af lejeloven, indeholdende rettelser som følge af fejlen i forbindelse med sammenskrivning af lejeloven, skal genfremsættes i det kommende folketingsår 2023/2024.

Vakuum i loven  
Der kan ikke være tvivl om, at det ikke har været lovgiverens hensigt at ændre retstilstanden, men indtil lovændringen er vedtaget, er der selvsagt et vakuum i loven.  

”Realistisk bliver loven fremsat i efteråret, men vi vil gøre, hvad vi kan, for en hurtigere behandling. Hvis lovforslaget bliver sendt i høring før sommeren, kan det allerede bidrage til at give en vis afklaring,” siger Lena Hartmann.  

Hun understreger vigtigheden af at fremskynde lovgivningsprocessen og opfordrer samtidigt til, at det i forvejen pressede huslejenævnssystem ikke belastes unødigt, mens alle venter på at loven falder på plads i sin endelige form.   

“Såfremt det ikke giver tilstrækkeligt afklaring af retstilstanden, vil det selvfølgelig skulle være op til domstolene at vurdere om der i den nuværende lejelov foreligger en hjemmel til at aftale nettoprisindeksering eller ej.” 

PODCAST

MEST LÆSTE