Sponseret indhold
LO2 (1)--
Professor Lisbeth M. Ottosen, DTU Byg, Materiale og holdbarhed

Cirkulær økonomi er udpeget som det internationale redskab og koncept, vi skal bruge til at bekæmpe truslen fra overforbruget af klodens ressourcer og de stigende affaldsmængder. Redskabet er taget op af regeringer i en lang række lande, f.eks. i Kina og de europæiske lande, hvor EU-kommissionen er en stærk driver.

Skrevet af; Professor Lisbeth M. Ottosen, DTU Byg, Materiale og holdbarhed


Det grundlæggende i en omstilling til cirkulær økonomi er, at økonomisk vækst skal muliggøres, samtidig med at færre primære ressourcer forbruges. Som koncept er cirkulær økonomi en måde, hvormed industrien kan operationalisere en bæredygtig udvikling i forhold til ressourceforbrug. I en cirkulær økonomi baseres forretningsmodeller på affaldshierarkiets grundprincip (forebyg, genbrug, genanvend, nyttiggør) i alle faser produktion/distribution/forbrug. Der opereres på micro-niveau (produkt, virksomhed, forbruger), meso-niveau (f.eks. industriel symbiose) og makro-niveau (by, region, nation, internationalt). 

Byggesektoren er en af nøgleværdi-kæderne
EU-kommissionens handlingsplan for den cirkulære økonomi: ”For et renere og mere konkurrencedygtigt Europa” udpeger byggesektoren som en af nøgleværdikæderne i en omstilling af samfundet til cirkulær økonomi. Overforbrug af klodens ressourcer er en realitet, og at fortsætte af den lineære forbrugsvej er ikke en mulighed. Klimaindsatsen, som har et stærkt momentum, retter sig mod den globale opvarmning, mens indsatsen for omstilling til cirkulær økonomi retter sig mod overforbruget af klodens ressourcer. Der vil være for stor synergi i de to indsatser, hvilket gør at de skal sammentænkes. Selvom der er en betydelig fællesnævner for de to indsatser, er det dog vigtigt at erkende, at klodens overforbrug af ressourcer ikke løses ved et ensidigt fokus på klimaet. Indsatsen inden for omstillingen til cirkulær økonomi i byggeriet er endnu fragmenteret og koncentreret om få byggeprojekter. Det er tid til at tage action og at sætte i et helt andet gear.

Ambitiøs målsætning og lang levetid 
I en cirkulær økonomi skal bygninger, komponenter og materialer opretholde den højeste værdi så længe som muligt. I affaldshierarkiets termer svarer dette til henholdsvis forebyg, genbrug, genanvend. Der skal således bygges og renoveres til fleksibilitet og i høj kvalitet, så vores bygninger får en meget lang levetid, ligesom et nyt forbrugsmønster skal dannes mod optimeret udnyttelse af bygningsmassen. Det er nødvendigt at udvikle nye tekniske løsninger, som muliggør genbrug af bygningsdele og komponenter, ligesom det er nødvendigt at udvikle nye værdikæder og markedsmuligheder for at muliggøre et sådant genbrug. Nye metoder til kvalitetssikring af komponenterne – inden de genanvendes – skal sikre, at deres egenskaber lever op til kravene i den nye funktion.

Materialer som ikke kan genbruges, skal indgå som ressourcer i produktionen af nye bygningsdele og komponenter. Det kræver, at produktion og værdikæder bliver cirkulære, således at disse sekundære ressourcer kan anvendes teknisk, og at de er til rådighed. I forhold til brug af sekundære ressourcer skal byggematerialeproducenterne indgå i et større materialekredsløb, hvor også sekundære ressourcer fra andre brancher kan indgå.

Kvaliteten må ikke forringes
Omstilling af byggesektoren til en cirkulær økonomi er gennemgribende. Det handler ikke om blot at gøre tingene lidt anderledes. Branchens afgørende betydning for miljø, økonomi og sociale aspekter i samfundet gør, at omstillingen af branchen til cirkulær økonomi er uhyre kompleks. Der skal udarbejdes en ambitiøs vision og en modig strategi, som holistisk omslutter omstillingen. Der skal gentænkes, nytænkes forskes og innoveres, for at omstillingen for alvor kan slå igennem. Nye værdikæder nødvendiggøres, hvilket igen betyder nye roller for nogle af branchens aktører.

Kvaliteten af det byggede miljø må på ingen måde forringes af, at der bygges med afsæt i cirkulær byggeri. Forankringen i det almene tekniske fælleseje, standarder, normer og anvisninger er uændret, men en udvidelse og videreudvikling vil være nødvendig, så det cirkulære fuldt rummes. Omstillingen kun ske ved en fælles indsats, hvor alle branchens aktører deltager. På DTU Byg har vi fokus på omstillingen og brænder for at tage de næste skridt sammen med industrien og de øvrige danske universiteter og videns-institutioner. Lad os sammen gribe de forpligtigelser og muligheder, der ligger i at omstille det lineære ressourceforbrug til en cirkulær ressourceøkonomi.  

MEST LÆSTE